گزارش تصویری پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

187